Spolek Polypeje

Spolek Polypeje vznikl v roce 1994 (jako občanské sdružení) z občanské iniciativy, a je tudíž spolkem, který má statut neziskové organizace. Jedním z podstatných důvodů vzniku tohoto spolku byla právě záchrana a statické zajištění hradu Cimburku. Lví podíl na vzniku této aktivity měl Filip Manoušek, který náš spolek vedl od vzniku až do svého skonu v roce 2012.

Zprvu se jevil tento úkol jako neuskutečnitelný z nedostatku prakticky všeho. Penězi počínaje, přes projektovou dokumentací procházejíc a konče neuvěřitelnou spoustou nejrůznějších úředních schválení. Jediné co bylo k dispozici v míře opravdu převeliké byl dostatek dobrých a nadaných lidí s nimiž je radost spolupracovat a něco vytvářet.

A tak si myslím, že je možno bez přílišné nadsázky směle prohlásit, že se do cimburských zdí po 300 letech vrátil život. Tím nemám na mysli jenom probíhající stavební práce, ale i různé kulturní a společenské akce na hradě pořádané, které tak podtrhují důležitost těchto prací a především jim dávají smysl. Neboť filozofií naší organizace je zachraňování a zpevňování rozpadajících se objektů nejen po stránce technické, ale i po stránce živoucí krásy, kterou je možno člověkem vetknout do prastarého kamene.

V roce 1997 se nám podařilo rozetnout bludný kruh všehochyběnosti a získat stavební povolení na nezbytné statické zajištění hradu Cimburku. Projekt na toto kýžené zajištění byl zpracován firmou PEM, ing. Jiřím Chalabalou a schválen v rámci stavebního řízení všemi možnými úřady a ústavy včetně památkového.

Většina prací je prováděna bez větší mechanizace členy našeho spolku, zahraničními i tuzemskými dobrovolníky a v neposlední řadě kvalifikovanými řemeslníky. Od roku 1994 bylo nejrůznějšími způsoby (kácení, kopání, zdění, injektování, míchání atd.) odpracováno okolo 156.000 hodin. Proto bych s použitím této stránky chtěl poděkovat všem lidem, kteří se na nich nějakým způsobem podíleli.