Záchrana hradu

1994 – 1996

Vybudování přístupové cesty pro dovoz materiálu, vyčištění od náletové vegetace a stromů narušujících zdivo a vyzdění nejnebezpečnějších výlomů u pat hradeb. V roce 1996 byla schválena koncepce záchrany hradu (autoři Ing. arch. J. Hrabec a F. Manoušek), která vychází z metodiky památkového ústavu o ochraně hradních objektů a zřícenin od Ing. Sokola.

alernativní text

1997

Na základě zpracované koncepce byl firmou PEM, s.r.o. vypracován projekt nezbytného statického zajištění hradu Cimburk. Na tento projekt bylo vydáno stavební povolení. Původní rozpočet stavebních prací činil cca 9 000 000 Kč a počítal s ukončením prací v roce 2004. Práce byly zahájeny okamžitě po vydání stavebního povolení. Průběžně je prováděno spárování, nízkotlaké injektáže, opravy korun zdiva a dozdívání výlomů.

1998

Bylo dokončeno statické zajištění polygonální bašty. Čelní zeď, která se vykláněla směrem ze svahu byla zakotvena k blízké skále, bylo provedeno dozdění spár a nízkotlaká injektáž. Fotografie zachycuje stav před opravou. Do budoucna se uvažuje o zakrytí této bašty střechou a zbudování expozice pro návštěvníky. Další práce se týkaly zejména severovýchodní bašty, kde byla dorovnána zeď tak, aby mohly být osazeny krovy.

1999

Provedeno zastřešení severovýchodní bašty, která v současné době slouží jako zázemí stavby a k pořádání kulturních akcí.

2000

Došlo k částečnému zajištění šíjové hradby betonovou skořepinou, na kterou byla později umístěna malba autorky Martiny Lupačové Švarcové. Při dalších opravách došlo k zazdění malby, která je tak uvnitř zdi zachována pro budoucí generace. Toto částečné zajištění šíjové hradby si vyžádalo rozpočet 119 000,- Kč. Bylo započato s pořádáním kulturních akcí.

2001

Bylo vybudováno schodiště do hradního paláce a zprovozněna nová prohlídková trasa. Při likvidaci suťové vyvážky byla nalezena renesanční jímka. Ta zřejmě nahradila gotický prevet, situovaný nad současnou severovýchodní baštou. Dále probíhala oprava zídky nad pokladnou a spárování na polygonální baště a v hradním paláci. Tamtéž byly z části ošetřeny i koruny zdiva. Plánované rozbití vypadené skalní čočky pod šíjovou hradbou nebylo dokončeno, a to i přes značné vynaložené úsilí. Zvolena byla metoda vrtání a následná aplikace cevamitu, výsledkem bylo však pouze několik vzniklých trhlin. Nakonec byla zvolena účinnější, ale náročnější metoda trhání, pomocí trhacích klínů.

2002

Statické zajištění pokračovalo především vyzděním kaverny nad přístupovou cestou ke hradu, vyspárována byla také vnitřní (palácová) strana hlavní věže. Další práce se týkaly opravy torza hradby na prvním nádvoří a východní parkánové zdi. Z prostředků Lesů ČR byla financována pokládka dřevěného šindele na střechu severovýchodní bašty.

2003

Práce na statickém zabezpečenízahrnovaly zajištění trhliny v jižní palácové zdi a opravu východní parkánové zdi. Pro příští sezónu bylo připraveno lešení pod hradní kaplí. Dokumentační a výzkumné práce pokročily zaměřením nalezených kamenných článků a především archeologickými sondami, z nichž nejvýznamnější byla provedena při vstupu do hradního paláce.

2004

V tomto roce proběhla řada stavebních i dokumentačních prácí. Díky spolupráci se sdružením INEX – SDA pracovali na hradě dobrovolníci z celého světa. A pochopitelně také členové o. s. Polypeje, i najatí řemeslníci. Pracovalo se na obvodové zdi při přístupové cestě, vyzděna byla klenba ve vstupu do hradního paláce a také polygonální podnož pod strážnou věží. Na Cimburku se konal odborný workshop o způsobu oprav hradní kaple a proběhl i dendrochronologický průzkum dřeva v kapli a zazdívce. Ten však nakonec nepřispěl k přesnějšímu datování stavby. Dále byla vybudována dřevěná letní kuchyň sloužící ke stravování i ubytování sezónních dobrovolníků.

2005

Byl konzervován plášť strážné věže vykazující nad vstupem svislou trhlinu. Dále byla opravena jižní strana šíjové hradby, spojující hradní jádro se strážnou věží. V rámci workshopů, které se na Cimburku konaly za účasti neziskových organizací spravující další hrady i renomovaných odborníků, byly provedeny průzkumy vzorků malt z hradní kaple i strážné věže. Na základě průzkumů byla upravena receptura sanačních malt tak, aby respektovala použití dobových hydraulických přísad. Práce byly realizovány za přispění EU. Pod severní palácovou zdí došlo k vybudování dřevostavby sloužící k uskladnění materiálu. Na tomto místě stál sklad materiálu i v roce 1930, kdy došlo k prvním záchranným pracím na hradě Cimburku.

2006

Došlo ke konzervaci hradní kaple a dozdění koruny jižní palácové zdi nad samotnou kaplí. Dále došlo ke statickému zajištění šíjové hradby a vybudování sklepní galerie kopírující půdorys původního sklepení. V současné době tyto prostory slouží jako sklad materiálu a do budoucna se počítá s využitím těchto prostor jako příležitostná galerie a lapidárium. Za přispění EU došlo také k zastřešení polygonální bašty a zřízení expozice v jejich prostorách.

2007

Došlo k instalaci kovaného zábradlí od uměleckého kováře Jiřího Rechtoříka na šíjovou hradbu a zpřístupnění této hradby veřejnosti. Bylo vybudováno nové dřevěné schodiště zpřístupňující palácové jádro. Proběhl rovněž archeologický výzkum v prostorách parkánu a prvního nádvoří, které potvrdil existenci masivního kamenného schodiště spojujícího první nádvoří s palácovou bránou. Firma Úroboros spol s r. o. započala rekonstrukci východní palácové zdi, kde došlo k vybudování nové nosné klenby a zazdění svislé trhliny procházející touto zdí.

2008

Došlo ke kompletnímu odkrytí zříceného schodiště na prvním nádvoří a k zaměření jeho jednotlivých částí. Byly dokončeny práce na východní zdi, zároveň byl nad severovýchodní baštu umístěn hromosvod, aby snížil riziko požáru při zásahu bleskem. Na stejném místě byl instalován hromosvod již v roce 1930 při prvních záchranných pracích.

2009

Došlo k ukončení archeologického průzkumu na prvním nádvoří. Během jeho průběhu bylo nalezeno přibližně 40 000 archeologických nálezů. Rovněž byly objeveny další sklepní prostory nacházející se v jižní části nádvoří. Byl zpracován projekt nové pokladny pro rozšíření služeb návštěvníků, který se podařilo zrealizovat.

2010

Byl zjištěn sesuv nacházející se v jižním svahu pod hradem. Došlo tedy k provizornímu zapření parkánové hradby, aby se předešlo možnému zřícení. Do budoucna se plánuje zajištění této hradby táhly, podobně jako u polygonální bašty. Na jednom z ostění renesanční příčky v paláci se objevila příčná prasklina, došlo tedy ke statickému zajištění vyzděním kaveren, spárováním a vydřevením dveřních otvorů na této příčce. Začalo se pracovat na projektu celkového statického zajištění, které je součástí obnovy vnitřních palácových zdí. Na Stupavském nádvoří byl vystavěn kamenný amfiteátr soužící jako posezení při konání kulturních akcí.

2011

Byla částečně odstraněna železobetonová skořepina z roku 1930 umístěná v severovýchodním rohu paláce. Poté došlo k vyzdění tohoto nároží dnešní konzervační metodou. Takto byla ošetřena a vyspárována východní polovina severní hradby. Na parkánu došlo k odstranění suti na místě bývalé dělové bašty a k výstavbě terénního schodiště za pomoci zahraničních dobrovolníků ze sdružení INEX – SDA. Na vybraných místech hradu probíhala v rámci kamenického workshopu výstavba takzvaných suchých zídek. Tyto zídky jsou ložené kameny bez použití pojiva. Slouží jako sklady materiálu a zároveň omezují vstup do míst, jako je například zázemí staveniště.

2012

Došlo k výměně schodiště na šíjovou hradbu. Dřevěné pódium pro konání kulturních akcí, umístěné ve Stupavské baště, bylo nahrazeno kamenným, čímž se výrazně zvýšila jeho životnost. Zároveň bylo toto pódium vydlážděno cihlovou dlažbou. U pokladny byla vystavěna nová informační tabule pro návštěvníky hradu. Dále bylo započato s druhou etapou sanace severní obvodové hradby. K vůli této akci došlo k přesunutí lešení a zázemí staveniště. Byly rozšířeny expozice věnované kamenictví, kovářství a archeologickým nálezům. Během letních prázdnin probíhal za pomoci dobrovolníků z celého světa WORKCAMP CIMBURK 2012, na kterém bylo odpracováno 3671 dobrovolnických hodin a zúčastnilo se ho více než stovka dobrovolníků z celého světa. Došlo k sanaci 1. předsunuté bašty, instalací replik původních dřevěných překladů střílen a doplnění chybějícího zdiva. Prostory kolem 1. bašty byly zbaveny náletové zeleně a sutě, která umožňovala uchytit se náletové vegetaci. Během roku 2012 probíhalo rovněž odstraňování výsypky z prostor 1. nádvoří, které bude pokračovat i v dalších letech. Během roku 2012 došlo k výstavbě 4 depozitů kamene (suchých zídek) na místech zabraňujících návštěvníkům ve vstupu na staveniště a suťoviště. Celkem se na pracích podílelo 131 dobrovolníků a 13 organizací (skauti, trampské osady apod.). Za rok 2012 bylo celkem odpracováno 8009 dobrovolnických hodin.

2013

Na jaře se podařilo podezdít výlom ve zdi pod lučištnickou střílnou na jižním nádvoří. Dále pak za pomoci dobrovolníků došlo ke srovnání terénu a výstavbě depozitu kamene na jižním nádvoří. Tím se rozšířila plocha pro stany ubytovaných dobrovolníků.Velký objem prací byl proveden rovněž na 1. nádvoří. Během léta bylo celé nádvoří srovnáno a z vykopaného kamene byly zřízeny dva depozity stavebního materiálu. Nádvoří bude sloužit pro konání kulturních akcí a pro ubytování šermířských skupin či jiných účinkujících s replikami historických stanů. Práce na úpravě 1. nádvoří zabraly osm let. Bylo zapotřebí odstranit suťový kužel, který na hradě zůstal jako pozůstatek po archeologickém výzkumu z šedesátých let. Při odklízení suťového kužele bylo nalezeno několik gotických kamenických článků, z nichž některé vykazovali stopy druhotného použití, například při renesančních přestavbách. Dřevěné schodiště do polygonální bašty, která slouží jako expozice a lapidárium, bylo nahrazeno kamenným. Zvýšila se tak jeho životnost.Letos byla za přispění města Koryčany započata další etapa záchrany paláce, který je architektonicky nejhodnotnější částí hradu. Podle dobových fotografií došlo k vyzdění části zdi, která se zřítila v zimě roku 1987. Tímto se podařilo zajistit statiku severozápadního vnitřního nároží paláce. Dále byl v paláci zřízen depozit materiálu.Tarasní zeď naproti vstupnímu portálu, která vykazovala statické poruchy, byla znovu přezděna a vedle ní bylo vybudováno terénní schodiště. Další práce byly zaměřeny na dospárování klenby a špalety v okně severní obvodové hradby. Dále došlo k výměně dřevěné podesty pro dopravu materiálu do paláce. Dožilá dřevěná konstrukce byla nahrazena novou a masivnější. Během léta pokračovalo odstraňování náletové zeleně z prostor hradu, zejména pak na severní straně šíjové hradby a na místě bývalé vstupní brány.